Eesti Naisliit

Eesti Naisliit (ENL) on Eesti naiste vabatahtlik, sõltumatu, demokraatlik ühiskondlik organisatsioon. ENL kõrgemaks eesmärgiks on hoida emakeelt ja isamaad ning ühendada naiste jõud ja mõistus tööks iseseisva Eestimaa heaks.

ENL on seadnud endale ülesandeks:

 • Välja astuda naiste õiguste igasuguse ahistamise vastu
 • Tõsta naise väärikust
 • Kasvatada inimestes humaansust, kõlbelisust, sallivust ja halastust
 • Viia edasi rahvuskultuuri
 • Aidata taastada rahvuslike ideaalide järjepidevust
 • Tugevdada perekonda
 • Edendada tervise- ja kodukultuuri
 • Kaitsta loodust ja puhast elukeskkonda
 • Väärtustada haridus ja töökus
 • Aidata kaasa lastele loomupäraste kasvu- ja arengutingimuste loomisel

Oma eesmärkide saavutamise nimel teeb Eesti Naisliit koostööd riigiorganite ning demokraatlike ühiskondlike organisatsioonidega, kes toetavad ENL tegevust ja eesmärke. Toetab naiste demokraatlikke liikumisi ja organisatsioone Eestimaal ning teistes riikides, sõltumata nende liikmete rahvusest. Toetab naiste nõudmisi avalikus elus, riigivõimu ja valitsuse tasandil ning nende arvestamist seadusloomes.

Nende aastatega oleme:

 • Olnud Eesti taasiseseisvumise protsessi eesliinil
 • Kaasa rääkinud võimutasandil, osalenud poliitilistes sündmustes ja seadusloomes
 • Algatanud arutelusid naiste ja meeste võrdse kohtlemise küsimustes ning tõstatanud avalikkuse ette selle teema ka EL sotsiaalhartaga seoses
 • Korraldanud ülemaalisi konverentse, koolitust ja nõupäevi
 • Osalenud rahvusvahelistel piirkondlikel ja maailmakonverentsidel, loonud teiste riikide organisatsioonidega sidemeid
 • Ärgitanud naisi osalema poliitikas motoga „Naine toeta naist!“
 • Korraldanud Aasta Ema ja Aasta Isa konkursside läbiviimist
 • Korraldanud heategevusürituste eakate inimeste kasuks
 • Abistanud lastekodust ellu astuvaid noori
 • Äratanud ellu käsitöö- ja taidlusringe, korraldades ülemaalisi käsitöökampaaniaid
 • On olnud üks Eesti Naiste Koostööketi asutajaliikmetest
 • Loonud sponsorsidemed Saksamaa Mecklenburg–Vorpommerni AWO organisatsiooniga

Lisa kommentaar