Põhikiri

MTÜ Eesti Naisliidu Tallinna Koda
PÕHIKIRI
MTÜ Eesti Naisliidu Tallinna Koda on MTÜ Eesti Nai
sliidu osakonna Tallinna Koda
õigusjärglane (taasasutatud 13.mail 1989 Tartus).
Mittetulundusühingu nimi, asukoht, eesmärk ja maja
ndusaasta
1. MTÜ ametlik nimi on MTÜ Eesti Naisliidu Tallinna
Koda (edaspidi – MTÜ).
2. MTÜ asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
3. MTÜ eesmärgiks on:
3.1 hoida emakeelt ja isamaad ning ühendada naiste
jõud ja teadmised iseseisva
Eestimaa heaks.
3.2 välja astuda naise õiguste igasuguse piiramise
vastu;
3.3 tõsta ausse naise väärikus;
3.4 astuda igasuguse vägivalla vastu ning kasvatad
a inimestes humaansust, kõlbelisust
ning sallivust;
3.5 olla osaline rahvuslike ideaalide järjepidevus
e taastamisel ja rahvuskultuuri
edasiviimisel;
3.6 tugevdada perekonda, edendada tervise- ja kodu
kultuuri;
3.7 kaitsta loodust ja puhast elukeskkonda;
3.8 väärtustada haridust ja töökust ning aidata ka
asa laste loomupäraste kasvu- ja
arengutingimuste loomisele.
4. Oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ:
4.1 loob koostöö suhteid riigiorganite ning demokr
aatlike ühiskondlike organisatsioonide
ja üksikisikutega, kes oma tegevusega toetavad MTÜ
eesmärkide elluviimist;
4.2 toetab naiste demokraatlikke liikumisi ja orga
nisatsioone Eestimaal ning teistes
riikides, sõltumata nende liikmete rahvusest;
4.3 tõstatab naiste nõudmisi avalikus elus ning ri
igivõimu ja valitsusorganite ees nende
arvestamiseks seadusandluses;
4.4 korraldab koosolekuid ja oma liikmeskonda ühen
davaid seltskondlikke üritusi;
4.5 teostab igasuguseid MTÜ eesmärgile vastavaid e
ttevõtmisi, korraldab – koolitusi,
loenguid, õppereise, suvelaagreid, võib välja anda
stipendiume, preemiaid ja toetusi;
4.6 kogub ja korraldab naisliikumisse puutuvaid ma
terjale;
4.7 annab välja trükiseid;
4.8 osaleb turvakodude rajamises, arendab heategev
usliikumist ning sotsiaalset
ettevõtlust;
4.9 tegeleb muude eesmäke toetavate tegevustega.
5. MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31
. detsembril.
6. MTÜ on asutatud tähtajatult.
MTÜ liikmeks vastuvõtmise ning MTÜ-st väljaastumis
e tingimused ja kord
7. MTÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik
, kes soovib arendada MTÜ
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab juha
tusele juhatuse poolt kinnitatud vormis
kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma MTÜ põhi
kirja nõudeid ja tasub
sisseastumismaksu.
8. MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
9. MTÜ väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirj
aliku avalduse.
10. MTÜ liikme võib välja arvata juhatuse otsusega
, kui:
10.1 MTÜ liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud
liikmemaksu;
10.2 ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud üh
elgi MTÜ koosolekul või MTÜ poolt
korraldatud üritusel.
10.3 ei tegutse MTÜ põhikirjaliste eesmärkide koha
selt.
11. MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus o
ma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjali
kult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku
toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma
väljaarvamise küsimuse arutamisel
juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on
langetatud, kui selle poolt on ½ juhatuse
liikmetest.
Liikme õigused ja kohustused
12. MTÜ liikmetel on õigus:
12.1 osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul;
12.2 olla valitud MTÜ juhatusse, revisjonikomisjoni
ja muude organite liikmeks;
12.3 saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet
MTÜ tegevuse kohta.
13. MTÜ liige on kohustatud:
13.1 järgima MTÜ tegevuses osalemisel põhikirja;
13.2 tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks l
iikmemaksu;
13.3 teatama MTÜ juhatusele liikmete arvestuse pida
miseks oma kontaktandmed ning
isikukoodi ning teatama andmete muutumisest hiljema
lt 2 kuu jooksul pärast nende
muutumist;
13.4 tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis,
kui ta liikmelisus lõpeb aasta keskel.
13.5 kaitsma MTÜ huve, mainet ja vara.
14. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavai
d varalisi kohustusi võib MTÜ
liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusel, mille p
oolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul kohal
olnud liikmetest.
Üldkoosolek
15. MTÜ kõrgemaks organiks on üldkoosolek, mis tule
b kokku mitte harvem kui kord
kolme aasta jooksul ja mille igal liikmel on üks hä
äl.
16. MTÜ üldkoosoleku pädevuses on:
16.1 põhikirja muutmine;
16.2 eesmärgi muutmine;
16.3 MTÜ kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kant
avate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste
määramine nimetatud tehinguteks ja
muude kohustuste võtmine;
16.4 revisjonikomisjoni määramine;
16.5 juhatuse liikmete määramine;
16.6 liikmemaksu suuruse kinnitamine.
17. MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
17.1 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ä
ra näidates vähemalt 1/10 MTÜ
liikmetest;
17.2 muudel juhtudel, kui MTÜ huvid nõuavad.
18. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab MTÜ juhat
us vähemalt seitse päeva enne
üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoos
oleku toimumise aja, koha ja päevakorra
või saadab igale MTÜ liikmele kaks nädalat enne üld
koosoleku toimumist samasisulise
kirjaliku teate.
19. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel os
aleb või on esindatud üle poole MTÜ
liikmetest.
20. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle p
oolt on üle poole koosolekul osalenud
MTÜ liikmetest või nende esindajatest.
21. MTÜ põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosolek
u 2/3 häälte enamus ja eesmärgi
muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
Juhatus
22. MTÜ tegevust juhib ja seda esindab juhatus, mil
les on kolm kuni viis liiget.
23. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse ko
lmeks aastaks. Juhatuse esinaise
valib juhatus.
24. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatu
se liikmete poolthäälte enamus.
25. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täit
misel tehtud vajalike kulutuste
hüvitamist.
26. Juhatus korraldab MTÜ raamatupidamist.
MTÜ majandustegevuse kontrollimine
27. MTÜ majandustegevust kontrollib revisjonikomisj
on.
MTÜ vahendid
28. MTÜ vahendid moodustuvad:
28.1 sisseastumis- ja liikmemaksud;
28.2 ürituste korraldamisest saadavad tulud;
28.3 vabatahtlikud maksed ja annetused;
28.4 muud laekumised.
29. MTÜ on isemajandav. Tal on õigus:
29.1 hoida oma rahalisi vahendeid krediidiasutustes
avatud arveldusarvetel;
29.2 moodustada fonde;
29.3 omada häälekandjat;
29.4 avada klubisid;
29.5 omada ja rajada MTÜ tegevuseks vajalikke ruume
ja ehitisi;
29.6 vallata, kasutada ja käsutada vara vastavalt M
TÜ eesmärkidele.
Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
30. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toi
muvad seaduses sätestatud korras.
31. MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või ül
dkoosoleku poolt määratud isikud.
32. MTÜ lõpetamise korral antakse pärast võlausalda
jate nõuete rahuldamist alles
jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundus
ühingute ja sihtasutuste nimekirja
kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisel
e isikule.
Põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 15.jaanua
ril 2013 asutajate poolt
Tiina Dišlis
Kadi Kaljulaid
Tiia Selberg
Ell Kiilmaa
Maret Kaarma