Eetikakoodeks

Eesti Naisliidu tegevuse eetilised põhimõtted
Eesti Naisliit väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Eesti Naisliidu liikmesühenduste koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Eesti Naisliit peab oma kohuseks on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.
Oma igapäevases tegevuses lähtub Eesti Naisliit üksnes Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.Meie tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Eesti Naisliit väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 2. Eesti Naisliit, kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus, väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 3. Eesti Naisliit peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 4. Eesti Naisliit püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 5. Eesti Naisliit, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.Kodanikujulgus ja hoolivus
 6. Eesti Naisliit ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 7. Eesti Naisliit, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb ettepanekuid nende muutmiseks.
 8. Eesti Naisliit ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks. Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine.
 9. Eesti Naisliit kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 10. Eesti Naisliit lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.Vastutus ja aruandmiskohustus
 11. Eesti Naisliit annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 12. Eesti Naisliit peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 13. Eesti Naisliit avalikustab iga-aastaselt oma majandusaasta aruande.Avatus ja läbipaistvus
 14. Informatsioon Eesti Naisliidu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 15. Eesti Naisliit suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 16. Eesti Naisliit on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
 17. Eesti Naisliit on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 18. Eesti Naisliit ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks. Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine.
 19. Eesti Naisliit peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 20. Eesti Naisliit austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.Sallivus
 21. Eesti Naisliit tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 22. Eesti Naisliit ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Eesti Naisliidu Eetikakoodeks tugineb Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud Vabaühenduste eetikakoodeksil.