Põhikiri

Mittetulundusühingu “EESTI NAISLIIT” põhikiri

MTÜ EESTI NAISLIIT (edaspidi ENL) on 1920. aastal asutatud Eesti Naisliidu õigusjärglane ja
taasasutatud 13. mail 1989 Tartus. MTÜ EESTI NAISLIIT registrikood on 80106161.
I ENL nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta
1.1 ENL ametlik nimi on “EESTI NAISLIIT”.
1.2 ENL asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3 ENL eesmärgiks on hoida emakeelt ja isamaad ning ühendada naiste vägi ja vaimujõud
iseseisva Eestimaa hüvanguks.
1.3.1 ENL seab endale ülesandeks:
1.3.1.1 seista vastu naiste õiguste igasugusele ahistamisele ja sugude ebavõrdsele kohtlemisele;
1.3.1.2 tõsta ausse naiste väärikus;
1.3.1.3 kasvatada inimestes humaansust, kõlbelisust, sallivust ja halastust;
1.3.1.4 olla osaline rahvuslike ideaalide järjepidevuse ja rahvuskultuuri säilitamisel ning
edasikandmisel;
1.3.1.5 tutvustada, kaitsta ja levitada pereväärtusi, edendada tervise- ja kodukultuuri;
1.3.1.6 kujunda kodanike keskkonnasäästlikke väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi,
rakendades selleks teavitustööd ja edendades elukestvat õpet toetavat keskkonnaharidust;
1.3.1.7 väärtustada haridust, töökust, loovust ja innovatsiooni;
1.3.1.8 aidata kaasa kõigile lastele vördselt kättesaadavate loomupäraste kasvu- ja
arengutingimuste loomisele;
1.3.2 Oma eesmärkide saavutamiseks ENL:
1.3.2.1 teeb koostööd avaliku võimu, ettevõtjate, vabaühenduste ja üksikisikutega, kelle tegevus
toetab ENL-i eesmärkide saavutamist;
1.3.2.2 toetab naiste demokraatlikke liikumisi ja organisatsioone Eestimaal ning teistes riikides,
sõltumata nende liikmete maailmavaatest, rahvusest või religioossetest põhimõtetest;
1,3.2.3 osaleb seadusloomes, võrgustikes ja teistes mittetulundusühingutes
eestkosteorganisatsioonina, tehes ettepanekuid avalikule võimule oma liikmete ja sihtrühma
huvide kaitseks;
1.3.2.4 teostab igasuguseid ENL-i eesmärgile vastavaid ettevõtmisi, korraldab konverentse,
seminare, konkursse, kursuseid, loenguid, õppereise, (sh laste ja noorte) suvelaagreid, annab välja
sihtsuunitlusega stipendiume, preemiaid ja toetusi;

1.3.2.5 arendab vabatahtlikku tööd ja aktiivset seltskondlikku tegevust ENL-i siseselt ning
väljaspool seda naiste aktiivse ühiskonnaelus osalemise toetamiseks;
1.3.2.6kogub ja levitab naisliikumisse puutuvaid materjale;
1.3.2.7annab välja trükiseid seaduses ettenähtud korras;
1.3.2.8annab välja Aasta Ema ja Aasta Isa tiitlit;
1.3.2.9osaleb turvakodude rajamises, sotsiaalse ettevõtluse arendamises ja heategevusliikumises;
1.3.2.10 arendab põhitegevuse eesmärke toetavat majandustegevust.
1.4 ENL-i majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5 ENL on asutatud tähtajatult.
II ENL-i liikmeks vastuvõtmise ning ENL väljaastumise tingimused ja kord
2.1 ENL liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline ja füüsiline isik, kes soovib
arendada ENL-i eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitades ENL juhatusele selleks
juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ENL-i põhikirja ja
tasub ENL-i eestseisuse poolt kehtestatud sisseastumismaksu.
2.2 ENL liikmeks vastuvõtmise otsustab ENL-i juhatus.
2.3 ENL väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4 ENL liikme vöib ENL- välja arvata juhatuse otsusega, kui:
2.4.1 ENL liige ei ole majandusaasta löpuks tasunud liikmemaksu;
2.4.2 ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ENL koosolekul vöi ENL poolt
korraldatud üritusel;
2.4.3 rikub tahtlikult ENL vara;
2.4.4 kahjustab ENL mainet ja nime.
2.5. ENL liikme väljaarvamise otsustab ENL juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse
arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist, kus
liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme
väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletab üle poolte juhatuse liikmetest.
III Liikme õigused ja kohustused
3.1 ENL liikmetel on õigus:
3.1.1 osaleda sõna- ja hääleõigusega ENL üldkoosolekul;
3.1.2 olla valitud ENL juhatusse, eestseisusesse, revisjonikomisjoni ja muude töögruppide
liikmeks;
3.1.3 olla aktiivne ja näidata initsiatiivi erinevate küsimuste arutamisel ning osaleda
vabatahtlikuna ENL tegevuses ja üritustel;
3.1.4 saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ENL tegevuse kohta.
3.2 ENL liige on kohustatud:
3.2.1 järgima ENL tegevuses osalemisel põhikirja ja ENL organite otsuseid;
3.2.2 tasuma määratud tähtajaks liikmemaksu;
3.2.3 teatama ENL juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja e- posti aadressi
ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
3.2.4 tasuma liikmetasu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta keskel.
3.2.5 kaitsma ENL huve, mainet, vara.
3.2.6 vastutama huvide, maine ja vara kahjustamise eest seaduses sätestatud korras.
IV Üldkoosolek
4.1 ENL kõrgemaks organiks on üldkoosolek, mis tuleb kokku kutsuda mitte harvem kui kord
kolme aasta jooksul. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik ENL-i liikmed.
4.2 ENL üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1 põhikirja muutmine;
4.2.2 eesmärgi muutmine;
4.2.3. Eesti Naisliidu esinaise valimine;
4.2.4 Eesti Naisliidu auesinaise määramine;
4.2.5 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.2.5 volinike valimine ja tagasikutsumine;
4.2.6 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ENL esindaja määramine;
4.2.7 ENL kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud
tehinguteks;
4.2.8 mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.
4.3 ENL üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.3.1 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ENL liikmetest;
4.3.2 muudel juhtudel, kui ENL huvid nõuavad,
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ENL juhatus vähemalt 7 päeva enne
üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kohta.
4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ENL
liikmetest.
4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud
ENL liikmetest või nende esindajatest.
4.7 ENL põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälte enamus ja eesmärgi
muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
V Volinike (eestseisuse) koosolek
5.1 Volinike koosoleku (edaspidi- Eestseisus) valimise kord. Eestseisus valitakse vähemalt 15
liikmeline ENL üldkoosolekul liikmete poolt ja nende seast.
5.2 Eestseisust juhib ENL esinaine, kes:
5.2.1 juhatab ENL eestseisuse koosolekuid;
5.2.2 tegutseb ENL nimel ilma volikirjata, esindab ENL kõigis ettevõtetes, asutustes ja
organisatsioonides ning annab volitusi;
5.2.3 käsutab kooskõlas põhikirjaga liidu vara ja vahendeid kinnitatud eelarve piires, avab ja
sulgeb arveldus- ning muid kontosid;
5.2.4 sõlmib ENL nimel lepinguid;
5.2.5 võtab kehtestatud korras tööle ja vabastab töölt töötajaid, kompenseerib võimalusel liidu
juhtorganitesse valitud liikmetele oma tööülesannete täitmisel tekkinud kulutused;
5.2.6 annab oma tegevusest aru ENL üldkoosolekule ja eestseisusele.
5.3 Üldkoosoleku alljärgnevaid ülesandeid täidab liikmete poolt ja nende seast valitud
eestseisus:
5.3.1 juhatuse liikmete ärakuulamine;
5.3.2 aastaaruande kinnitamine;
5.3.3 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse;
5.3.4 Aasta Ema ja Aasta Isa valimine esitatud kandidaatide hulgast.
VI Juhatus
6.1 ENL tegevust juhib ja seda esindab juhatus, kuhu kuulub 7 kuni 11 liiget.
6.2 Juhatuse liikmed määratakse ametisse 3 aastaks. Juhatuse esinaiseks on ENL esinaine.
6.3 Juhatuse esinaine ja juhatuse liikmete hulgast volitatud isikud esindavad ENL kõikides
õigustoimingutes.
6.4 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
6.5 Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist
eelarve vahendite olemasolul.
6.6 Juhatus korraldab ENL raamatupidamist.
6.7 Juhatus nimetab peasekretäri. Peasekretär osaleb juhatuse koosolekutel sõnaõigusega.
6.8 Juhatus nimetab ENL auliikmed.
6.9 Mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige juhatuse liikme ajutine või kestev võimetus täita oma
kohustusi, võib eestseisus määrata väljalangenud juhatuse liikme asemele uue liikme, kelle
volitused kestavad juhatusele määratud volituste ajani.
VII Osakondade õigused ja kohustused
7.1 Vähemalt 5 ENL liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada ENL piirkondliku
osakonna (edaspidi – Koda), mis ei ole iseseisev juriidiline isik.
7.2 Koja kõrgeimaks organiks on Koja liikmete koosolek. Koosoleku kutsub kokku Koja
esinaine vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 Koja liikmete kirjalikul nõudmisel. Koosoleku
kokkukutsumise kord kehtestatakse Koja esimesel koosolekul.
7.3 Koja tegevust juhib ja korraldab Koja esinaine, kes valitakse ametisse 3 aastaks Koja
koosolekul Koja liikmete lihthäälteenamusega.
VIII ENL majandustegevuse kontrollimine
8.1 ENL majandustegevust kontrollib eestseisuse poolt valitud kaheliikmeline
revisjonikomisjon.
IX ENL-i vahendid
9.1 ENL vahendid moodustuvad:
9.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksud;
9.1.2 ürituste korraldamisest saadavad tulud;
9.1.3 vabatahtlikud maksed ja annetused;
9.1.4 muud laekumised.
9.2 ENL on õigus:
9.2.1 hoida oma rahalisi vahendeid krediidiasutustes avatud arveldusarvetel;
9.2.2 moodustada fonde;
9.2.3 omada häälekandjat;
9.2.4 avada klubisid;
9.2.5 omada ja rajada ENL tegevuseks vajalikke ruume ja ehitisi;
9.2.6 vallata, kasutada ja käsutada vara vastavalt ENL eesmärkidele.
X Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
10.1 ENL ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
10.2 ENL likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
10.3 ENL lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud
mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule sh riigile või
kohalikule omavalitsusüksusele.
Põhikiri on vastu võetud 13. mail 1989 ja viidud kooskõlla Mittetulundusühingute seadusega
21.02.1999.a. toimunud üldkoosoleku otsusega. Põhikirja on muudetud üldkoosoleku otsusega
17. detsembril 2007 ja põhikirja tervikteksti on korrigeeritud 26. jaanuari 2013. aasta
üldkoosolekul ja 26. oktoobri 2019. aasta üldkoosoleku