Põhikiri

Mittetulundusühingu “Eesti Naisliit” põhikiri

MTÜ Eesti Naisliit (edaspidi ENL) on 1920. aastal asutatud  Eesti Naisliidu õigusjärglane ja taasasutatud 13. mail 1989 Tartus.  MTÜ Eesti Naisliit registrikood  on 80106161.

I ENL nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta

1.1       ENL ametlik nimi on “Eesti Naisliit”.

1.2       ENL asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3       ENL eesmärgiks on hoida emakeelt ja isamaad ning ühendada naiste vägi ja vaimujõud iseseisva Eestimaa hüvanguks.

1.3.1    ENL seab endale ülesandeks:

1.3.1.1 seista vastu naiste õiguste igasugusele ahistamisele ja sugude ebavõrdsele kohtlemisele;

1.3.1.2 tõsta ausse naiste väärikus;

1.3.1.3 kasvatada inimestes humaansust, kõlbelisust, sallivust ja halastust;

1.3.1.4 olla osaline rahvuslike ideaalide järjepidevuse ja rahvuskultuuri  säilitamisel ning edasikandmisel;

1.3.1.5 tutvustada, kaitsta ja levitada pereväärtusi, edendada tervise- ja kodukultuuri;

1.3.1.6 kujunda kodanike keskkonnasäästlikke väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi, rakendades selleks teavitustööd ja edendades elukestvat õpet toetavat keskkonnaharidust;

1.3.1.7 väärtustada haridust, töökust, loovust ja innovatsiooni;

1.3.1.8 aidata kaasa kõigile lastele võrdselt kättesaadavate loomupäraste kasvu- ja arengutingimuste loomisele;

1.3.2    Oma eesmärkide saavutamiseks ENL:

1.3.2.1 teeb koostööd avaliku võimu, ettevõtjate,  vabaühenduste ja üksikisikutega, kelle tegevus toetab ENL-i eesmärkide saavutamist;

1.3.2.2 toetab naiste demokraatlikke liikumisi ja organisatsioone Eestimaal ning teistes riikides, sõltumata nende liikmete maailmavaatest, rahvusest või religioossetest põhimõtetest;

1.3.2.3 osaleb seadusloomes, võrgustikes ja teistes mittetulundusühingutes eestkosteorganisatsioonina, tehes ettepanekuid avalikule võimule oma liikmete ja sihtrühma huvide kaitseks;

1.3.2.4 teostab igasuguseid ENL-i eesmärgile vastavaid ettevõtmisi, korraldab – konverentse, seminare, konkursse, kursuseid, loenguid, õppereise, (sh laste ja noorte) suvelaagreid, annab välja sihtsuunitlusega stipendiume, preemiaid ja toetusi;

1.3.2.5 arendab vabatahtlikku tööd ja aktiivset seltskondlikku tegevust ENL-i siseselt ning  väljaspool seda naiste aktiivse ühiskonnaelus osalemise toetamiseks;

1.3.2.6 kogub ja levitab naisliikumisse puutuvaid materjale;

1.3.2.7 annab välja trükiseid seaduses ettenähtud korras;

1.3.2.8 annab välja Aasta Ema ja Aasta Isa tiitlit;

1.3.2.9 osaleb turvakodude rajamises, sotsiaalse ettevõtluse arendamises  ja heategevusliikumises;

1.3.2.10 arendab põhitegevuse eesmärke toetavat majandustegevust.

1.4       ENL-i majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5       ENL on asutatud tähtajatult.

II ENL-i liikmeks vastuvõtmise ning ENL väljaastumise tingimused ja kord

2.1       ENL liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline ja füüsiline isik, kes soovib arendada ENL-i eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitades ENL juhatusele selleks juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ENL-i põhikirja ja tasub ENL-i eestseisuse poolt kehtestatud sisseastumismaksu.

2.2       ENL liikmeks vastuvõtmise otsustab ENL-i juhatus.

2.3       ENL väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.4       ENL liikme võib ENL- välja arvata juhatuse otsusega, kui:

2.4.1    ENL liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;

2.4.2    ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ENL koosolekul või ENL poolt korraldatud üritusel;

2.4.3 rikub tahtlikult ENL vara;

2.4.4 kahjustab ENL mainet ja nime.

2.5.      ENL liikme väljaarvamise otsustab ENL juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist, kus liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletab üle poolte  juhatuse liikmetest.

III Liikme õigused ja kohustused

3.1       ENL liikmetel on õigus:

3.1.1    osaleda sõna- ja  hääleõigusega ENL üldkoosolekul;

3.1.2    olla valitud ENL juhatusse, eestseisusesse, revisjonikomisjoni ja muude töögruppide liikmeks;

3.1.3 olla aktiivne ja näidata initsiatiivi erinevate küsimuste arutamisel ning osaleda vabatahtlikuna ENL tegevuses ja üritustel;

3.1.4    saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ENL tegevuse kohta.

3.2       ENL liige on kohustatud:

3.2.1    järgima ENL tegevuses osalemisel põhikirja ja ENL organite otsuseid;

3.2.2    tasuma määratud tähtajaks liikmemaksu;

3.2.3    teatama ENL juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja e- posti aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;

3.2.4    tasuma liikmetasu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta keskel.

3.2.5  kaitsma ENL huve, mainet, vara.

3.2.6 vastutama huvide, maine ja vara kahjustamise eest seaduses sätestatud korras.

IV Üldkoosolek

4.1       ENL kõrgemaks organiks on üldkoosolek, mis tuleb kokku kutsuda mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik ENL-i liikmed.

4.2       ENL üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.1    põhikirja muutmine;

4.2.2    eesmärgi muutmine;

4.2.3. Eesti Naisliidu esinaise valimine;

4.2.4 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.2.5 volinike valimine ja tagasikutsumine;

4.2.6 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ENL esindaja määramine;

4.2.7    ENL kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

4.2.8 mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.

4.3       ENL üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

4.3.1    juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ENL liikmetest;

4.3.2    muudel juhtudel, kui ENL huvid nõuavad.

4.4       Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ENL juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra  kohta.

4.5       Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ENL liikmetest.

4.6       Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ENL liikmetest või nende esindajatest.

4.7       ENL põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälte enamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.

V  Volinike (eestseisuse) koosolek

5.1       Volinike koosoleku (edaspidi- Eestseisus) valimise kord. Eestseisus valitakse vähemalt 15 liikmeline ENL üldkoosolekul liikmete poolt ja nende seast.

5.2 Eestseisust juhib ENL esinaine, kes:

5.2.1    juhatab ENL eestseisuse koosolekuid;

5.2.2    tegutseb ENL nimel ilma volikirjata, esindab ENL kõigis ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides ning annab volitusi;

5.2.3    käsutab kooskõlas põhikirjaga liidu vara ja vahendeid kinnitatud eelarve piires, avab ja sulgeb arveldus- ning muid kontosid;

5.2.4    sõlmib ENL nimel lepinguid;

5.2.5    võtab kehtestatud korras tööle ja vabastab töölt töötajaid, kompenseerib võimalusel liidu juhtorganitesse valitud liikmetele oma tööülesannete täitmisel tekkinud kulutused;

5.2.6    annab oma tegevusest aru ENL üldkoosolekule ja eestseisusele.

5.3       Üldkoosoleku alljärgnevaid ülesandeid täidab liikmete poolt ja nende seast valitud eestseisus:

5.3.1    juhatuse liikmete ärakuulamine;

5.3.2    aastaaruande kinnitamine;

5.3.3    muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

5.3.4 Aasta Ema ja Aasta Isa valimine esitatud kandidaatide hulgast.

VI Juhatus

6.1       ENL tegevust juhib ja seda esindab juhatus, kuhu kuulub  5 kuni 9  liiget.

6.2       Juhatuse liikmed määratakse  ametisse 3 aastaks. Juhatuse esinaiseks on ENL esinaine.

6.3       Juhatuse esinaine ja  juhatuse liikmete hulgast volitatud isikud  esindavad ENL kõikides õigustoimingutes.

6.4       Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.5       Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist eelarve vahendite olemasolul.

6.6       Juhatus korraldab ENL raamatupidamist.

6.7       Mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige juhatuse liikme ajutine või kestev võimetus täita oma kohustusi, võib eestseisus määrata väljalangenud juhatuse liikme asemele uue liikme, kelle volitused kestavad juhatusele määratud volituste ajani.

VII Osakondade õigused ja kohustused

7.1       Vähemalt 5 ENL liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada ENL piirkondliku osakonna (edaspidi – Koda), mis ei  ole iseseisev juriidiline isik.

7.2   Koja  kõrgeimaks organiks on Koja  liikmete koosolek. Koosoleku kutsub kokku Koja esinaine vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 Koja liikmete kirjalikul nõudmisel. Koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse Koja esimesel koosolekul.

7.3       Koja  tegevust  juhib ja korraldab Koja esinaine, kes valitakse ametisse 3 aastaks Koja koosolekul Koja  liikmete lihthäälteenamusega.

VIII ENL majandustegevuse kontrollimine

8.1       ENL majandustegevust kontrollib eestseisuse poolt valitud  kaheliikmeline revisjonikomisjon.

IX ENL-i vahendid

9.1       ENL vahendid moodustuvad:

9.1.1    sisseastumis- ja liikmemaksud;

9.1.2    ürituste korraldamisest saadavad tulud;

9.1.3    vabatahtlikud maksed ja annetused;

9.1.4    muud laekumised.

9.2       ENL on  õigus:

9.2.1    hoida oma rahalisi vahendeid krediidiasutustes avatud arveldusarvetel;

9.2.2    moodustada fonde;

9.2.3    omada häälekandjat;

9.2.4    avada klubisid;

9.2.5    omada ja rajada ENL tegevuseks vajalikke ruume ja ehitisi;

9.2.6    vallata, kasutada ja käsutada vara vastavalt ENL eesmärkidele.

X Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

10.1     ENL ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

10.2     ENL likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

10.3     ENL  lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

 

Põhikiri on vastu võetud 13. mail 1989 ja viidud kooskõlla Mittetulundusühingute seadusega 21.02.1999.a. toimunud üldkoosoleku otsusega. Põhikirja on muudetud üldkoosoleku otsusega 17. detsembril 2007 ja põhikirja tervikteksti on korrigeeritud 26. jaanuari 2013. aasta üldkoosolekul.