Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Kiviõli Naisselts (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.2. Ühingu nimi on MTÜ KIVIÕLI NAISSELTS ja ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Kiviõli linn.

1.3. Ühing on asutatud tähtajatult.

1.4. Ühingu eesmärgiks on aidata kaasa naiste ja tütarlaste kaasatuse, sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmisele ühiskonnas.

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

1.5.1 ühistegevuse, mentorluse ja vabatahtlike tegevuste heade tavade tutvustamine ja rakendamine kaasates liikmeid ja avalikkust;

1.5.2 elu aktiviseerimise ja tervislikke eluviiside propageerimine; seda edendavate koolituste, seminaride, teabepäevade, õpitubade, õppelaagrite jms korraldamine;

1.5.3 uute info- ja tegutsemisvõimaluste tutvustamine ja levitamine, toetudes võrdse kohtlemise põhimõtetele;

1.5.4 sotsiaalset toimetulekut, kaasatust, kodanikuaktiivsust, soolist võrdõiguslikkust ja keskkonnateadlikkust soodustava teabe levitamine;

1.5.5 sotsiaal- ja tööhõivealaste teenuste arendamine;

1.5.6 sotsiaal-, tööhõive, kodanikuhariduse, soolise võrdõiguslikkuse ja keskkonnateadlikkuse edendamise alaste jm valdkonnaga seonduvate koolituste korraldamine;

1.5.7 projektide läbiviimine, huvikursuste, loengute, seminaride ja konverentside korraldamine;

1.5.8 koostöö avaliku võimu, teiste vabaühenduste ja üksikisikutega kõikidel tasanditel, kogemuste ja informatsiooni vahetamine, osalemine seadusloome kujundamisel;

1.5.9 Eesti traditsioonide ja kultuuri populariseerimine ja edendamine nii siseriiklikult kui ka välismaal;

1.5.10 Ühingu eesmärke toetavate ning tutvustavate trükiste, internetiportaalide, audiovisuaalsete materjalide jms ettevalmistamine, tootmine ja levitamine. Tõlkimine ja tõlke korraldamine;

1.5.11 Ühingu eesmärke toetava hea- ja majandustegevuse arendamine.
II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. Ühingu juhatuse liikmetel on õigus personaalselt võtta vastu avaldusi liikmeks astuda soovijatelt.

2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele sisseastumismaksu ja jooksva majandusaasta eest liikmemaksu, mille suuruse otsustab ja kehtestab üldkoosolek.

2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub iga korralise üldkoosoleku päevakorda.

2.5. Kõik Ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel. Ühingu juhatus kustutab liikme nimekirjast 14 kalendripäeva jooksul juhatusele kirjaliku avalduse laekumise päevast arvates.

2.6. Ühingu juhatus võib Ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.

2.7. 24 kuud liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

2.8. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 14 kalendripäeva enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

2.9. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks väljaarvamisele järgnevale Ühingu üldkoosolekule.
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

3.3.1 võtta osa kõigist Ühingu korraldatavatest üritustest

3.3.2 võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust isiklikult või esindaja kaudu;

3.3.3 saada teavet Ühingu tegevuse kohta;

3.3.4 astuda Ühingust välja;

3.3.5 olla valitud Ühingu juhtorganitesse

3.3.6 osaleda vabatahtlikuna Ühingu tegevuses.

3.2 Ühingu liikmetel on kohustus:

3.2.1 tunnustada Ühingu eesmärke ning järgida Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja, juhtorganite otsuseid ning eetilise tegevuse põhimõtteid;

3.2.2 tasuda üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Ühingu liikmemaksu;

3.2.3 teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma isikukoodi, elukoha ja sidevahendite andmed ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul nende muutumisest;

3.2.4 tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on 1 hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevus:

4.2.1 Ühingu põhikirja muutmine;

4.2.2 Ühingu eesmärgi muutmine;

4.2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;

4.2.4 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

4.2.5 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;

4.2.6 majandusaasta aruande kinnitamine;

4.2.7 Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;

4.2.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

4.4. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu põhikirja muutmine ja ühingu tegevuse lõpetamine.

4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui Ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.

4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt 14 kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumise ajast ja -kohast ning päevakorrast.

4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult 1 hääl. Ühingu liige võib volitada lihtkirjaliku volikirjaga teist isikut sh ühingu liiget osalema ja hääletama tema eest Üldkoosolekul.

4.9. Juhtudel, milliste kohta põhikirjas või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

4.10. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.
V ÜHINGU JUHATUS

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui viis liiget.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.2.1 ühingu igapäevategevuse korraldamine;

5.2.2 ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

5.2.3 ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

5.2.4 majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

5.2.5 revisjoni määramine;

5.2.6 ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed üldjuhul ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus määratakse ametisse 3 aastaks.

5.4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. Juhatus valib endi hulgast esimehe.

5.5. Juhatuse esimees või juhatus võib moodustada töökomisjone plaanitava tegevuse läbitöötamiseks ja teostamiseks.

5.6. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

5.7. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.8. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

5.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.10. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.11. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.12. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt Ühingu palgalised töötajad, samuti värbab ja juhendab vabatahtlikke.
VI KONTROLLORGANID

6.1. Ühenduse kontrollorganiks on 2 liikmeline revisjoni komisjon. Ükski neist ei või olla ühenduse juhatuse liige.

6.2. Revisjonikomisjon võib olla moodustatud ühingu liikmete hulgast ja määratakse üldkoosoleku otsusega kas ühekordselt või teatud perioodiks.

VII MAJANDUSTEGEVUS

7.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt 14 kalendripäeva enne Ühingu korralist koosolekut.
VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

8.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on vastu võetud 14. oktoobril 1998.a Kiviõlis. Muudetud üldkoosoleku otsusega 15. jaanuaril. 2013.a.