Eetikakoodeks

Tegevuse eetilised põhimõtted
Oma igapäevases tegevuses lähtub MTÜ Kiviõli Naisselts üksnes Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Koostöö teiste organisatsioonidega põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Oma tegevuses juhindume Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud Vabaühenduste eetikakoodeksist: http://emsl.ee/eetikakoodeks