Eestimaa VI Naiste Kongressi manifest

Lähtudes rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu aluslepingute ja Eesti Vabariigi põhiseadusega kehtestatud naiste ja meeste võrdsuse põhimõttest ning soolise diskrimineerimise keelust, tunnetades naiste ja meeste võrdset vastutust meie ühiskonnas valitseva olukorra ja Eesti rahva tuleviku ees, innustudes Eesti naisliikumise ajaloolisest kogemusest, nähes, et sooline ebavõrdsus põhjustab demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme, hinnates kriitiliselt Eesti riigi tegevust […]

Eestimaa VI Naiste Kongress “Eesti kasutamata võimalus”

7. märtsil 2014 toimus Eesti Rahvusraamatukogus Eestimaa VI Naiste Kongress “Eesti kasutamata võimalus”. Kongressi eesmärk oli kokku leppida ühistes põhimõtetes ja tegevussuundades ühiskonna tasakaalustatud arenguks ning pakkuda välja lahendusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ja naiste osakaalu suurendamiseks otsustustasanditel, nii poliitikas, avalikus sektoris kui ka majanduses. Lisamaterjal: kongressi päevakava ja kutse (.pdf) kongressi manifest (.pdf) kongressi videoülekanne […]